dinsdag , 10 september , 2019
Registreren    Inloggen
Specialisaties van het kantoor

Iedereen is welkom. Onder het motto “schoenmaker blijft bij uw leest” zullen wij echter geen dossiers behandelen waarvoor wij geen optimale dienstver-lening kunnen verzekeren. In dit geval zullen wij niet aarzelen om door te verwijzen naar gespecialiseerde confraters.

Mr Doris LAPERRE is erkend advocaat jeugdrecht en is in die hoedanigheid uiteraard gespecialiseerd in de behandeling van jeugdzaken.

De werking van het kantoor is in hoofdzaak gebaseerd op twee pijlers, nml. enerzijds het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en anderzijds het sociaal recht, meer bepaald arbeidsrecht en sociale zekerheid.

-1- Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht : Deze specialisatie omvat de optimale behandeling van zaken die te maken hebben met onder meer : 

 • medische fouten
 • arbeidsongevallen
 • verkeersongevallen
 • brand- en waterschade
 • bouwschade
 • huurschade
 • professionele fouten
 • exploitatiefouten
 • schade veroorzaakt door andermans daad (minderjarigen, leerlingen, aangestelden, dieren)
 • schadeloosstelling van slachtoffers

Het is evident dat deze opsomming onvolledig is.

-2- Sociaal recht :
Deze specialisatie verzekert de optimale behandeling van dossiers die te maken hebben met :

a) het arbeidsrecht : Het betreft alle mogelijke geschillen tussen werkgever en werknemer. Vermits het statuut van handelsvertegenwoordiger tot het arbeidsrecht behoort en het statuut van handelsagent hiermede nauw verwant is, is het kantoor ook gespecialiseerd in de behandeling van geschillen inzake handelsagentuurover-eenkomsten.

b) de sociale zekerheid : Deze specialisatie heeft betrekking op zaken die te maken hebben met :

 • gezondheidszorg 
 • arbeidsongeschiktheid
 • arbeidsongeval
 • beroepsziekte
 • gezinsbijslag
 • werkloosheid
 • pensioen
 • maatschappelijke integratie
 • O.C.M.W.-dienstverlening
 • inkomensgarantie voor ouderen
 • tegemoetkomingen aan personen met een handicap
 • zorgverzekering
 • gewaarborgde gezinsbijslag.